ΚΙΑΤΟ ΚΑΙΡΟΣ

Τμήμα επιδοτήσεων - ΟΣΔΕ

Στον κρίσιμο για τους αγρότες τομέα των ενισχύσεων Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου - Τραγάνας, λειτουργεί υποδειγματικά, ολοκληρώνοντας κάθε φορά έγκαιρα και με τη δέουσα υπευθυνότητα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να μην υπάρχει η πιθανότητα καθυστέρησης που να οφείλεται σε λάθη ή παραλείψεις απ’ τη δική μας πλευρά. Κατά κύριο λόγο, το Τμήμα Επιδοτήσεων, με το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει, αναλαμβάνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, την Εξισωτική Αποζημίωση, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και την Επιστροφή ΦΠΑ.

 • Ένα σημαντικό έργο που ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου - Τραγάνας υλοποιεί σε συνεργασία με την GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (η οποία έχει τον κεντρικό συντονισμό για όλη την Ελλάδα),είναι η διαχείρισης των κοινοτικών οικονομικών ενισχύσεων προς τους παραγωγούς που ασκούν την δραστηριότητά τους εντός των διοικητικών της ορίων.

 • Αναλαμβάνει λοιπόν κάθε χρόνο να έρθει σε επαφή με όλα τα μέλη της αλλά και με αρκετούς ακόμα συνεργαζόμενους παραγωγούς, να τους ενημερώνει για τυχόν αλλαγές και προσαρμογές, να τους βοηθήσει στην σύνταξη των αιτήσεών τους για τη λήψη των ενισχύσεων, να μηχανογραφήσει αυτές και να φροντίσει για την σωστή και έγκαιρη καταβολή των χρημάτων.

 • Στο δύσκολο κομμάτι του ΟΣΔΕ δεν επιτρέπονται λάθη. Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι στην ουσία ένα είδος αγροτικού κτηματολογίου, που αναφέρεται σ’ αυτόν που εκμεταλλεύεται τα αγροτεμάχια. Ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων πραγματοποιείται από τα εκπαιδευμένα συνεργεία του Αγροτικου Συνεταιρισμόυ Κιάτου - Τραγάνας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου - Τραγάνας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, σε αρκετές περιοχές του Νομού Κορινθίας. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει, επεξεργάζεται και καταχωρεί τις αιτήσεις-δηλώσεις Καλλιέργειας Εκτροφής ΕΛΓΑ των παραγωγών και στη βάση αυτών αποδίδονται οι ανάλογες επιδοτήσεις, άμεσες και έμμεσες. Η διαδικασία του ΟΣΔΕ είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να ακολουθήσουν οι αιτήσεις ενεργοποίησης δικαιωμάτων που υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο οι αγρότες. Η εμπειρία του προσωπικού και η καλή οργάνωση που διαθέτει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου - Τραγάνας συμβάλουν στην ταχεία ολοκλήρωση, με ευεργετικές συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής.

 • Για να αποφύγουμε τα προβλήματα πληρωμών των παραγωγών που μας εμπιστεύτηκαν, προβαίναμε στον έλεγχο και την διόρθωση εκατοντάδων αγροτεμαχίων με άλλα συστήματα γεωγραφικής απεικόνισης όπως κτηματολογιο AE και Google earth προβαίνοντας στις απαραίτητες διορθώσεις σύμφωνα με την εικόνα που ήταν πιο πρόσφατη. Άλλα όπου απαιτούνταν προβαίναμε σε αιτήματα αλλαγής επιλεξιμότητας (διορθώσεων) λόγω αστοχιών του υποβάθρου. Σε πολλές περιπτώσεις γίνονταν αυτοψία στα αγροτεμάχια με ειδικό εξοπλισμό καταγράφοντας τις συντεταγμένες αλλά και την εικόνα του αγροτεμαχίου. Εκτύπωση αποσπασμάτων ορθοφωτοχάρτη με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ'87. Η επιτυχία με αυτή την υπηρεσία διαφαίνονταν στις πληρωμές, χωρίς περικοπές και πρόστιμα.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αιτημάτων μεταβολής
  Αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, προσφέραμε συμβουλές για αποτελεσματική επέμβαση και σωστή τροποποίηση των αιτήσεων των αγροτών. Οργανώνουμε, πληροφορούμε, συμβουλεύουμε και καθοδηγούμε, τους δικαιούχους για τις δυνατότητες που έχουν προκειμένου να εξασφαλίσουν και να μεγιστοποιήσουν την επιδότησή τους.

 • Ενημέρωσης πορείας επιδοτήσεων
  Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους γεωργούς, κτηνοτρόφους, και γενικότερα σε όσους δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς και έχουν υποβάλλει αίτηση επιδότησης, να έχουν ενημέρωση για την εξέλιξη τους πορείας των επιδοτήσεων τους. Σενάρια πρόσθετων χρηματοδοτήσεων Με την συγκεκριμένη υπηρεσία οι παραγωγοί, μπορούν υπεύθυνα με την βοήθεια συμβούλου να προβλέψουν και να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους σε κάποιο αναπτυξιακό μέτρο. Με βάσει την ισχύουσα Νομοθεσία και με την δημιουργία πιθανών σεναρίων, μπορούν να διαπιστώσουν: αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε κάποιο αναπτυξιακό μέτρο, σε ποια από αυτά τα μέτρα μπορούν να συμμετάσχουν, για ποια μέτρα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και σε ποια είναι αμφίβολη η συμμετοχή τους. Η υπηρεσία βοηθάει τον παραγωγό να αποφασίσει σωστά και το σημαντικότερο εκμηδενίζει την πιθανότητα λανθασμένης επιλογής.

 • Τήρηση Φακέλου Αγρότη
  Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποβοήθηση για συμμόρφωση του παραγωγού με τις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης Η Πολλαπλή Συμμόρφωση αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην αειφόρο Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι συγκεκριμένες και καθορίζονται με την υπ'αρίθμ. 262385-23/04/2010 απόφαση και ο γεωργός που λαμβάνει ενισχύσεις οφείλει να τις εφαρμόζει. Το πρόστιμο στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ορίζεται έως του 25% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποβοήθηση στην συμπλήρωση Μητρώου Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης
  Η υπηρεσία αυτή αφορά μεγάλο αριθμό αιτούντων. Το μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (Συν-12,13,14)για του κατόχους ζωικού κεφαλαίου είναι υποχρεωτικό και η μη τήρησή του οδηγεί σε μεγάλες απώλειες ενισχύσεων. Με την υπηρεσία αυτή ο συνεταιρισμός μας στοχεύει στην διευκόλυνση των κτηνοτρόφων για την ορθή συμπλήρωση του μητρώου, που είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ιδιαίτερα δύσκολη για την συντριπτική πλειοψηφία των κτηνοτρόφων.

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποβοήθηση στην συμπλήρωση Μητρώου εισροών-εκροών & Ημερολόγιο Γεωργικών Εργασιών
  Οι γεωργοί που λαμβάνουν κοινοτικές ενισχύσεις, υποχρεούνται μεταξύ άλλων να τηρούν μητρώο εισροών και εκροών στην εκμετάλλευσή τους, το οποίο περιλαμβάνει και παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές, καθώς και ημερολόγιο εργασιών. Η παράβαση αυτής της υποχρέωσης, είναι από τις συχνότερα εντοπιζόμενες κατά τους ελέγχους Πολλαπλής Συμμόρφωσης και κάθε χρόνο εκατοντάδες γεωργοί υφίστανται μειώσεις επί των ενισχύσεών τους, λόγω αυτής της παράβασης. Ο Συνεταιρισμός μας με την υπηρεσία αυτή παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποβοηθά τον αγρότη στην ορθή συμπλήρωση του μητρώου. Η υποχρέωση αφορά των σύνολο των παραγωγών που υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης.

 • Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης
  Οι γεωργοί, που κατέχουν οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, δύναται να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το εν λόγω έτος. Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου. O αιτών μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις οn-line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εγγραφής στη ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και μετά να επιλέξει τη χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους.

  Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο τον γεωργό ή από ορισμένο με πληρεξούσιο εντολοδόχο. Κατηγορίες μεταβίβασης:
  • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη
  • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη
  • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
  • Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης
  • Αλλαγή προσωπικών στοιχείων
  • Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη
  • Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη
  • Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό
  • Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό
  • Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

   1. Η αίτηση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς υποβάλλεται από τον κληρονόμο-αποδέκτη
   2. Η αίτηση της λύσης μίσθωσης των δικαιωμάτων υποβάλλεται από τον μισθωτή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

   Με την υπηρεσία αυτή ο συνεταιρισμός μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ενδιαφερόμενο παραγωγό, συμπληρώνει και διεξάγει προέλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών και υποδειγμάτων. Καταχωρεί ηλεκτρονικά τα αιτήματα, υποβάλει μετά από σάρωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά. Παρακολουθεί την πορεία των αιτημάτων στην αρμόδια υπηρεσία και ενεργεί συμπληρωματικά σε περίπτωση που απαιτηθεί.

 • Εξισωτική Αποζημίωση
  Η εξισωτική αποζημίωση είναι η ενίσχυση προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους. Στόχος του μέτρου είναι η παραμονή των κατοίκων στις μειονεκτικές αυτές περιοχές και η συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.